اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

برای کوچی ها درلوگر کلینیک ساخته شد

پل علم / باختر/ 7/ عقرب
یک کلینیک صحی برای عرضه خدمات به کوچی ها درمرکز لوگر امروز به بهره برداری سپرده شد.
داکتر ثمر گل ثمر رییس صحت عامه لوگر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت ، این کلینیک صحی درمساحت نیم جریب زمین دریک منزل به گونه پخته و اساسی به هزینه هشت میلیون و نهصد هزار افغانی از بودجه وزارت صحت عامه درقریه حصارک مرکز لوگر ظرف یک سال ساخته شده است .
درمحفل افتتاح این کلینیک محمد حلیم فدائی والی و قوماندان امنیه لوگر و نیز قوماندان لوای چهارم اردوی ملی اشتراک ورزیده بودند.
منبع افزود : درحال حاضر ساختمان دوکلینیک صحی دیگر مربوط کوچی ها در مرکز ولسوالی برکی برک لوگر تحت زیر کار قرار دارد و عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی