اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 قوس , 1397

به نام انسان سازی آدم می کشند

‏"انسان طراز نوين" اتحاد جماهير شوروی، يكی از اصطلاحات ماركسيستی بود كه همواره در سخنرانی های آتشين رهبران حزب كمونيست شنيده می شد.

سران احزاب كمونيستس بدين عقيده بودند كه انسان ها وقتی در يک نظام بی طبقه و عاری از استثمار از چنگ از خودبيگانگی نجات يابند، انسان طراز نوين شكل می گيرد. استالين و ساير رهبران اتحاد جماهير شوروی برای رسيدن به چنين آرزويی، ميليون ها انسان را قتل عام كردند و يا روانه اردوگاه های كار اجباری نمودند.
جنبش ديگری كه به نام انسان سای آدم می كشد، جنبش های بنيادگراي القاعده، بوكو حرام و داعش و طالب است. اين ها انسان های فعلی را به رسميت نمی شناسند، اسير هوا و هوس های نفسانی می پندارند و غرب زده می انگارند.
اين ها از "عصر جاهليت جديد" صحبت می كنند و در پی صفر سازی تاريخ و آغاز دوباره هستند؛ آغاز دوباره انسان سازی.
پروژه انسان سازی، تفكر بلند پروازانه و خطرناكی است كه يا آدمی را به استالين و بريا تبديل می كند، يا به ابوبكر بغدادی و ملاعمر.
انسان، موجودی بی جان و روح نيست كه مانند طبيعت بتوان در آن دخل و تصرف كرد.
ما در مواجهه با انسان، تنها با ابژه مواجه نيستيم، بلکه با سوژه هم مواجه هستيم و اين را بايد به ياد داشته باشيم.
عبدالشهید ثاقب

مشاهده در منبع اصلی