اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 11 حوت , 1397

کشمکش جدید بر سر درج نام اقوام در شناسنامه های برقی

روز گذشته نمایندگان بیش از80 قوم به دفتر توزیع شناسنامه های برقی رفته و خواهان درج نام قوم های خویش در شناسنامه ها شدند.
درج نام اقوام در صفحه اصلی و اول شناسنامه های برقی پس از تغییر قانون تصویب شده و توشیح یافته توزیع شناسنامه ها صورت گرفت. قبل از این تغییر، شناسنامه های برقی به گونه ای تنظیم یافته بود که تعلق و هویت هر فرد را به عنوان شهروند کشور معرفی و بیان می کرد.
اما افراد و گروه های مخالف شکل گیری جامعه شهروندی و ملت مدنی شهروند در افغانستان که هنوز در سده 21 از جامعه قومی و قبیله ای حمایت می کنند قانون مصوب و توشیح یافته را در جهت تمایلات و اهداف خود تغییر دادند.
پافشاری به بقای جامعه قومی و قبیله ای در افغانستان به جای جامعه شهروندی و شکل گیری ملت مدنی شهروند حمایت از تفرقه و تبعیض و مخالفت با عدالت و توسعه پایدار اجتماعی و سیاسی است.
تقسیم جامعه بر مبنای هویت های قومی و قبیله ای و شناخت اتباع افغانستان از روی این هویت در تذکره تابعیت یا شناسنامه ها تفرقه و تبعیض را عمیق تر و گسترده تر می سازد.
در دنیای امروز و در عصری که ما زندگی می کنیم هویت افراد متعلق به یک کشور، هویت شهروندی است، نه هویت قومی. ملت های هر کشوری در محدوده جغرافیای شان، ملت های شهروند هستند، نه ملت اقوام و قبایل.
مراجعه ی نمایندگان بیش از 80 قوم به دفتر توزیع شناسنامه های برقی برای درج هویت های قومی شان نشان می دهد که قومی سازی هویت شهروندی در افغانستان از طریق شناسنامه ها، به جای آن که مشکل گشا باشد مشکل ساز است. این طرح یک طرح غلط و تفرقه انگیز بود که راه را برای شکل گیری ملت مدنی شهروند در افغانستان بیش از بیش ناهموار و دشوار ساخت.

‏محمد اکرام اندیشمند‏

مشاهده در منبع اصلی