اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

هر روز از کمبود بودجه حرف می زنند

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث به مناسبت روز جهانی مبارزه با حوادث بیلبوردهایی را چاپ و در سطح شهر نصب کرده است که در آنها سخنانی از قول رییس و معاون آن اداره بیان شده است. در حالیکه بخش اعظم بیلبورد را عکس آن بزرگواران گرفته است. همین اداره به زودی کنفرانس خبری می گیرد و از کمبود بودجه در قسمت مساعدت به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در کشور شکایت می کند. نمی دانم این میل بیمارگونه به دیده شدن به هر قیمتی در بعضی از مقامات از کجا نشات می گیرد؟ فساد اداری و سوءاستفاده از مقام و موقف دولتی اگر یک مصداق داشته باشد همین مورد مصداق اتم و اکمل اش است.

عمار واعظی

مشاهده در منبع اصلی