اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

دوصد تن معتاد نجات یافت

کابل 7 عقرب  باختر
مرکز تداوی معتادین ابن سینا در کابل دو صد تن را نجات داد .
این (۲۰۰) تن که در وضعیتی خیلی بدی به مرکز تداوی معتاین ابن سینا آورده شده بودند، پس از سه ماه تداوی مواد مخدر را ترک کرده اند.
  ‎ شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه به آژانس باختر گفت ، " معتادین پس از تداوی سه ماهه از مرکز تداوی معتادین ابن سینا خارج شدند و به جای آنان دوصد تن معتاد دیگر از نقاط مختلف شهر کابل جمعآوری و به این مرکز معرفی شدند."
در همین حال وزارت صحت عامه دو صد تن معتاد دیگر را به همکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت امور داخله از زیر پل سوخته کابل جمعآوری و به این شفاخانه معرفی کردند.
باید گفت یکی از دلایل عمده روآوردن جوانان به موادمخدر بیکاری وفقر است ، اکثریت معتادان از مسوولان میخواهند به منظور نجات شان ازاین بلای خانمان سوز دولت باید زمینه های کار را در سطوح مختلف مهیا سازد. ماری

مشاهده در منبع اصلی