اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 قوس , 1396

تشت رسوايی پارلمان بار دگر از بام افتاد!

همايون همايون معاون نخست مجلس نمايندگان ده ها ورق اسناد و مدارک از اختلاس، دزدی، فساد و سوء استفاده عبدالرئوف ابراهيمی رييس مجلس و خدای نظر نصرت رييس پيشين دبيرخانه را با خود به آريانا نيوز آورده است و می گويد:
"اگر ادعا و اسناد دست داشته ام نادرست بودند، حاضرم در حضور خدا و مردم افغانستان پوزش بخواهم و از موقف نمايندگی خويش استعفا نمايم."

فهیم فطرت

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی