اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

پلان تفصیلی و اصلاحی شهرک قیام الدین خادم امضا شد

کابل باختر 6 عقرب
به حضورداشت فضل هادی مسلم یاررییس واعضای مشرانوجرگه،پلان تفصیلی واصلاحی شهرک قیام الدین خادم مربوط استادان پوهنتون ننگرهار، امروز ازسوی سیدسعادت منصورنادری وزیر امور شهرسازی در مقر شورای ملی به امضارسید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،این شهرک که درساحه 478 جریب زمین درشهر جلال آباد موقعیت دارد و دارای 500 نمره رهایشی وسایرخدمات وزیربناهای اساسی بوده وشبکه های آبرسانی،برق،سرک سازی وکانالیزیسیون را نیز دارا می باشد.
درمحفلی که به همین مناسبت درمقرشورای ملی تدویرگردیده بود هیئت اداری، اعضای مشرانو جرگه ،وزیرامورشهرسازی،سرپرست وزارت تحصیلات عالی وشماری زیادی ازاستادان پوهنتون ننگرهارحضورداشتند؛ سیدسعادت منصورنادری در صحبتی، در مورد خصوصیات شهرک قیام الدین خادم معلومات داده گفت درماه های نزدیک کارعملی ماسترپلان شهرجلال آباد، شهرک های قالین بافی وشهرک عودت کننده گان نیز درآن ولایت آغازمی گردد.
سپس پوهنوال ببرک میاخیل رییس پوهنتون ننگرهارومسئول اتحادیه استادان ،با ابراز امتنان از تلاش های رییس مشرانوجرگه ومسئولین وزارت شهرسازی ومسکن درایجاد شهرک یادشده ، یک سلسله پیشنهادات دیگر را نیز عنوانی وزارت های امورشهرسازی وتحصیلات عالی ارائه نمود که ازسوی ایشان مورد قبول قرارگرفت.
هکذا داکترعبداللطیف روشان سرپرست تحصیلات عالی درمورد شماری ازبرنامه های جدید آنوزارت برای بهبود کیفیت درسی درپوهنتونهای کشور،درنظرگرفتن بودجه مشخص برای تحقیقات علمی استادان،ایجادمراکزتألیف وترجمه درمرکز وزون های کشور، بمیان آوردن اجماع ملی جهت تجدید نظردرنصاب درسی پوهنتون ها خبرداده تعهدسپردکه مشکلات کمبودکادرعلمی وتخصیص بورسیه های تحصیلی استادان پوهنتون ننگرهار را مرفوع خواهدساخت.
همینگونه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس صحبت نموده گفت پوهنتون ها سرمایه ملی کشور بوده وبه هراندازه ایکه مورد توجه قرارگیرد ونیازهای استادان ومحصلان آن مرفوع گردد نقش وجایگاه شان برجسته می شود،موصوف ازمسئولین خواست تا برنامه های مشابه را جهت دستگیری وقدردانی ازاستادان درسایرنقاط کشورعملی سازند.
سپس پوهنوال لعل پاچا آزمون مشاور ارشد رییس جمهوری درمورد ابعاد مختلف زندگی مرحوم قیام الدین خادم روشنی انداخته ازوی به عنوان ادیب برجسته،نویسنده چیره دست،شاعرتوانا وعضو اکادمی علوم یاد آوری نموده گفت کلیات منثور ومنظوم آن مرحومی را جمع آوری وبه دست نشرسپرده است.
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه درسخنانش درحالیکه از خدمات وتلاش های مسئولین وزارت شهرسازی ومسکن،وزرات تحصیلات عالی ومسئولین پوهنتون ننگرهاربه خوبی یاد آوری می نمود گفت امروز جای مسرت است که کارهای تخنیکی ورسمی شهرک استادان به پایه اتمام رسیده وبه نام مرحوم قیام الدین خادم سناتور پیشین ویکی ازکادرهای علمی واکادمیک کشور مسمی گردیده است  و در عین حال اصلاحات بمیان آمده درپوهنتون ننگرهار را مورد ستایش قرارداد وازمسئولین امور خواست تا توجه شانرا جهت تقویت وغنامندسازی سایر نهادهای اکادمیک کشور بیشترساخته سهولت ها عصری را برای استادان ومحصلین فراهم نمایند.
دراخیر این مجلس کلیات منثور ومنظوم مرحوم خادم که توسط استاد لعل پاچا آزمون جمع آوری گردیده بوده نیز رونمایی گردید و نشان های مشرانوجرگه ازسوی رییس ونایب اول آن به وزیر امور شهرسازی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی اهداگردید .
به همین ترتیب تقدیرنامه ای ازسوی استادان پوهنتون ننگرهارنیزبه فضل هادی مسلم یاررییس مجلس سنا تفویض وازخدمات ارزنده ایشان تمجید گردید . ختم/نالان

مشاهده در منبع اصلی