اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

ساختمان یک مکتب متوسطه درفاریاب افتتاح شد

میمنه / باختر/ 6/ عقرب
ساختمان یک مکتب متوسطه  پسران امروز درفاریاب به بهره برداری سپرده شد.
رییس معارف فاریاب به آژانس باختر گفت ، تعمیر مکتب عبدالرحیم سرخابی درمنطقه بلوچ ولسوالی پشتونکوت آن ولایت با حضور داشت مقامات دولتی فاریاب به بهره برداری سپرده شد.
منبع افزود: این تعمیر درساحه سه هزار و دوصدمتر مربع زمین دریک طبقه به هزینه یکصدوهفتاد وچهارهزار دالرامریکایی ازکمک مالی کشور ناروی اعمارگردیده است و دارای هشت صنف درسی ، دواتاق اداری ، سیستم آبرسانی و سایر ملحقات ضروری میباشد.
گفته میشود ، درحال حاضربیش از سه صدوهفتاد شاگرد پسر دراین مکتب مصروف آموزش میباشند. ختم/ لیلما

مشاهده در منبع اصلی