اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

فاضل سانچارکی : وزارت اطلاعات وفرهنگ درزمینه مبارزه با قاچاق انسان همکاری میکند

کابل باختر6 عقرب
فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز تفاهمنامه همکاری را با مسول برنامه های موسسه امداد و انکشاف سریع ، امضای کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: به اساس این تفاهمنامه وزارت اطلاعات وفرهنگ درزمینه مبارزه با قاچاق انسان درمرکز و ولایت ها ازطریق ارگان های مربوط با موسسه متذکره همکاری میکند.
درمراسم امضای این تفاهمنامه درحالیکه خلیل مینوی رییس آژانس باخترنیز حضورداشت ، الله محمد احمد زی مسول برنامه های موسسه امداد و انکشاف سریع، دررابطه به چگونگی فعالیت های نهاد مربوط معلومات داده گفت که آن نهاد در درراستای مبارزه علیه قاچاق انسان درمرکز و ولایت ها برای مردم آگاهی میدهد و دراین رابطه برنامه های مشخص دارد .
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار آن که ازکارکرد ها و خدمات موسسه امداد و انکشاف سریع به قدردانی یاد کرد ، گفت که به اساس مفاد این تفاهمنامه بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ درمرکز و ولایت ها درراستای مبارزه علیه قاچاق انسان و آگاهی دهی برای مردم ، با آن موسسه همکاری میکند.
سانچارکی افزود که همینگونه این وزارت درانعکاس پیام ها ، اطلاعات و معلومات درزمینه آگاهی دهی از اضرارو پیامد های ناگوار قاچاق انسان نیز ازطریق رسانه ها ، با موسسه امداد و انکشاف سریع همکاری خواهد کرد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی