اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 جوزا , 1397

حمله مسلحانه دو طلبه مکتب علوم دینی در هرات به عساکر پولیس

دوطلبه ی یک مدرسه علوم دینی درهرات پس از شلیک به عساکر پولیس دستگیر شدند.

مشاهده در منبع اصلی