اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

سفیران ما و اصول تشريفات ديپلماتيك (عکس)

(كرتى اروپايى، پيراهن و تنبانى پاكستانى، چپلك پشاورى خامكدوزى قندهارى و دستكش ظرفشويى)

بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده بين المللى كه در كتاب آداب و اصول تشريفات ديپلماتيك درج است، تقديم استوارنامه مهم ترين مراسمى است كه براى يك مأموريت ديپلماتيك اتفاق مى افتد و به تفاوت هر سه يا چهار سال اين مراسم براى سفير بعدى تكرار مى شود، مراسم تقديم استوارنامه در اكثر كشورهاى جهان به نحو مشابهى اجرا مى شود. كه عدم رعايت اين موازين رسمى، نشانگر سطح پاهين فرهنگ سياسى دستگاه ديپلماسى يك كشور تلقى مي شود.

با تأسف كه هرازگاهى با عملكرد غلط يك سفير، بجاى نقد وزارت خارجه و ساير مقامات رسمى، هتك حرمت به قوم، سمت و مليت فرد خطا كار صورت مى گيرد. كه كاملاً غير منطقى و ناموجه است. اينكه چرا افرادى چون همايون عزيزى يا شينكى كروخيل سفراى افغانستان در هالند و كانادا و يا هم اشخاص ديگرى كه بر مبناى تعلقات جناحى، قومى و يا هم مصلحت هاى سياسى بدون داشتن ويژه گى ها و ظرفيت هاى مقتضى وظيفوى به چنين سمت هايى بالايى در خارج از كشور تؤظيف مى شوند. در قدم نخست بايد از ریيس جمهور و سپس وزير خارجه سوال نمود كه انتخاب و تقرر سفرا از صلاحيت ها آنها است.

سوگمندانه بايد اعتراف نمود كه تا هنوز كه هنوز است و عليرغم همه ى حمايت ها و فرصت هاى مناسب و مساعد بين المللى براى دولتمردان و مأموران كشور ما، فاصله ى ما با ساير كشور ها در تمام عرصه ها بسيار زياد است.
علی مراد

مشاهده در منبع اصلی