اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

و حالا معارف قلب فساد است

گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در باره وجود فساد در وزارت معارف سر انجام روز پنجشنبه گذشته منتشر شد. از مدت ها قبل گفتگوهایی در مورد اهمیت این گزارش مطرح شده بود و همه منتظر آن بودند. اهمیت این گزارش از آن جهت است که طی سال های گذشته…

مشاهده در منبع اصلی