اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

به آتش کشیدن صد ها خانه از سوی طالبان

مشاهده در منبع اصلی