اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

به آتش کشیدن صد ها خانه از سوی طالبان

مشاهده در منبع اصلی