اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

از نوکری تا سرسپردگی محض

طی روزهای اخیر، رسانه های داخلی و خارجی دنبال کننده ی اخبار افغانستان و نیز افکار عمومی و نهادهای مدنی، همه و همه روی بی اعتباری و حقارت سیاسی رهبران افغانستان زوم کرده بودند و چنان از خود بیخود شدند و بیانیه و تاسف نامه و رنج نامه از خود صادر کردند که…

که ناگاه یادشان رفت اصل این آمدن و رفتن ها برای چه بوده است؟ فارغ از اینکه مهر بی تدبیری و ننگ عدم عزت نفس سیاسی میان رهبران ارگ نشین و دیگر هیات همراه، تا ابد بر پیشانی حکومت افغانستان حک شده است و مایه ی شرمساری رسانه های داخلی و نیشخند و کنایه ی رسانه های خارجی قرار دارد اما…

اما بگذریم و جریان را برای یکبار هم که شده به سوی اصل مطلب و متن واقعه پیش ببریم تا همچون همیشه دستمایه ی تهییج عامدانه ی اذهان عمومی و جو سازی رسانه های خارجی قرار نگیریم. لذا اندک درنگی بیشتر برای نقد و محکوم کردن روسای جمهور و اجرایی برای استقابل از وزیر خارجه امریکا در پایگاه نظامی بگرام جایز نیست چرا که…

چرا که بر کسی پوشیده نیست که اینها نوکران حلقه به گوش و دست نشاندگان همین غربی ها و به ویژه امریکایی ها هستند و آنقدر از قطع دالرها و امتیازات و تسهیلات یانکی ها به خود و ارگ ریاست جمهوری، بیم دارند که مراتب دیپلماتیک و عرف سیاسی را از یاد بردند یا عامدانه نادیده گرفتند.

گرچه این استقبال از دل و جان و شتافتن به دیدار یک مقام رده پایین تر نه هم پایه ی کشورهای میربان و میهمان، مایه ی ننگ است و بسی جانسوز! اما نکته ی حقیقی و جانسوز تر اینست که سرسپردگی محض و اجرای اوامر خرد و کلان امریکایی ها این بار کار را به کجا می کشاند و تا کدام مرز نابودی و هلاکت به پیش می رود؟!

نباید از یاد برد که کسانیکه اینچنین به دیدار بادار خود می شتابند و غرق در خرده فرمایشاتش می شوند؛ پس از آن و بیش از آن یک سرسپرده ی محض و در رقابت برای اجرای فرامین امریکا از هم سبقت می جویند تا مبادا خاطر کاخ سفید آزرده نگردد بنابراین…

بنابراین باید دید ریکس تیلرسون که مریدان مطیع خود را اینچنین به دنبال خود به این سو و آن سو می کشاند، چه سرفصل های تازه ای را به دست مشق کنندگان مزدور افغانستانی داده است و چه خیالات خامی از اوضاع سیاسی امنیتی و اقتصادی افغانستان در سر می پروراند؟ که البته نتیجه و آثار آن ماه ها و حتی سالها بعد برای مردم ملکی معلوم می گردد.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی