اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

وزرای دفاع امریکا و هند در بارۀ افغانستان گفت ‎وگوی کردند

مشاهده در منبع اصلی