اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سرطان , 1397

دو باب مکتب درناحیه سوم کندهار ساخته می شود

مکاتب مذکور، طی سه ماه آینده در شهرک های محمد اعظم ایازی و شهید حمدی، اعمار می گردد.

مشاهده در منبع اصلی