اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

عبدالله به تاجیک ها خدمت می کند یا خیانت؟

اینکه معامله گری ها و موضعگیری ها و عملکرد های داکتر عبدالله را دیگر دوستان ما چه تعبیر و تفسیر می کنند، من با ایشان کدام دعوایی نداریم. اما به عقیده من، داکتر صاحب عبدالله، در برابر تقلب تسلیم شد و خلاف همه تعهدات و وعده ها و شعار های که میداد عمل کرد.

سازش و معامله اش هم چیزی خوبی برای ملت تاجیک به بار نیاورده است. هرچه بود، منافع شخصی خود داکتر عبدالله بود که شاید برآورده شده باشد، اما برای مردم ما هیچ دستآوردی نداشت و برعکس بزرگترین ضربه را به تاجیکها زد.

به نظر من، مردم تاجیک با ایستادن در پشت داکتر عبدالله بزرگترین اشتباه را مرتکب شدند. داکتر عبدالله به اعتماد مردم ما جفا کرد و تاجیک ها را سخت فریب داد.
همانکه می گویند آزموده را آموزدن خطاست، سخن خیلی درست می باشد.
ما از انتخاباتی که عبدالله در برابر کرزی کاندید بود و خیلی مفت تسلیم شد، درس عبرت نگرفتیم و باز هم به او امید بستیم!

پس از شهادت جانگداز مسعود بزرگ ( رح ) ، تاجیک ها از نبود یک رهبری سالم و آگاه و با تدبیر که از خود مردم تاجیک باشد، در رنج هستند. این خلا و کمبود اگر رفع نشود، همینگونه به دنبال هر کس و ناکس می روییم و نتیجه اش چیزی جز شکست از پی شکست نخواهد بود.

همتا خاموش

مشاهده در منبع اصلی