اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

ادامه کارروی پنجاه طرح انکشافی درهرات

شهرهرات 3 عقرب باختر
درحال حاضر نزدیک به پنجاه طرح وبرنامه انکشافی به ارزش دومیلیارد افغانی درولایت هرات دردست اجرا میباشد.
اجرا وتکمیل این طرح هابه گونه مستقیم دربهبود وضعیت زند گی مردم وافزایش کیفیت خدمات عمومی دربخش های تعلیمی ،صحی ،اجتماعی وامورامنیتی اثرگذارخواهدبود.
محمد آصف رحیمی والی هرات درجلسه نوبتی کمیته انکشاف ولایتی باتاکید برتسریع روند اجرای این طرح ها،رعایت اصل پاسخدهی به مردم وتامین شفافیت را ازضروریات ونیازهای عمده خواند.
همزمان بااین مسولان ریاست اقتصاد نیزاعلام کردند که درکناراین، حدود شصت پروژه نیزباهزینه ده میلیون دالرامریکایی باکمک موسسات بین المللی درین ولایت دردست اجرا میباشد.
یونس رهنورد رییس اقتصاد تاکید دارد که عامل افزایش سرمایه گذاری دربخش های انکشافی واجتماعی ،موجودیت امنیت مناسب درین ولایت است.
درین میان مسولان مستوفیت هرات نیزگزارشی ازروند مصرف بودجه انکشافی وعادی ادارات را مطرح نمودند که شامل مصرف بخش زیادی ازبودجه عادی است .
این مسولان ازمقامات مرکزی خواهان انتقال به موقع بودجه میباشند تابدون ضیاع وقت به مصرف برسد.
کمیته انکشاف ولایتی که متشکل ازنمایند گان ومسولان ادارات دولتی وموسسات بین المللی میباشد درجلسات نوبتی خود به خاطر امورانکشافی وبازسازی تصامیم لازم میگیرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی