اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

پایان کارگاه آموزشی

کابل باختر  3 عقرب
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی واداری وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در پایان کارگاه آموزشی آشنایی با محیط کار گفت که آینده افغانستان متعلق به شما است.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، سر پرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان گفت  رمز بزرگ کار آموزی خوب ، دقت است مطینماً جوانان فارغ از دغه غه های سیاسی واجتماعی به خاطر آبادی افغانستان میاموزند  تا آنچه آموخته اند به کاربندند.
این گار گاه روز گذ شته برای شماری از شاگردانی انستیتوت های  اداره وحساب داری، مسلکی تجارت و موسسه پروموت بر گزار شد.
پس از ختم این کار گاه شاملان به ریاست های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ  تقسیم میشوند تا به شیوه کار عملی این ریاست ها آشنایی حاصل کنند.  مومنه                                                                      

مشاهده در منبع اصلی