اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

پنجاه وچهار نرس قابله سند فراغت اخذ کردند

پلخمری 3عقرب باختر
پنجاه وچهارتن از نرس قابله ها از مرکز تربیوی بنیاد انکشافی آغا خان ومرکزتربیوی شبکه انکشافی باختردر ولایت بغلان امروز سند فراغت اخذ کردند.
داکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان به خبر نگار آژانس باختر گفت که این دختران جوان دردوسال دررشته قابلگی آموزش های عملی ونظری را فرا گرفتند وبعد ازین درقریه ها ومرکز صحی خدمات صحی را برای مادران انجام میدهند.
وی نقش قابله های آموزش دیده را در کاهش مرگ ومیرمادران حایز اهمیت دانست.قایم

مشاهده در منبع اصلی