اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

کنفرانس 3 روزۀ اصلاح نسل و القاح مصنوعی تدویر یافت

کنفرانس مذکور، جهت بهبود وضعیت مالداری، توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد

مشاهده در منبع اصلی