اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

کنفرانس 3 روزۀ اصلاح نسل و القاح مصنوعی تدویر یافت

کنفرانس مذکور، جهت بهبود وضعیت مالداری، توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد

مشاهده در منبع اصلی