اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

سیا برای کشتن رهبران طالبان در افغانستان تیم ویژه می فرستد

مشاهده در منبع اصلی