اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

دورششم رقابت های لیگ برترفوتبال پایان می یابد

کابل باختر/ 2/ عقرب
دورششم رقابت های لیگ برترفوتبال کشور با دیدار تیم های میوند اتلان و شاهین آسمایی پایان می یابد.
این رقابت روز جمعه درمیدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشود و یکی ازتیم ها برسکوی قهرمانی رقابت ها تکیه می زند اما آنچه دراین بازی حاشیه سازشده است عدم مجازات بازی کن می باشد که به حکم داور کارت سرخ ولی از میدان بیرون نرفت .
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، دراین جای تردید نیست که درهردور این رقابت ها تماشاگران این بازی ها شاهد جهش ها وحرکت های زیبای بازی کنان تیم شامل بوده اند ، بازی تند ، شناخت موقعیت های دقیق و پاس دادن های کارساز و سایر ویژه گی ها را میتوان درهر دورمتفاوت تر از دور دگر مشاهده کرد. به هرحال فوتبال تنها ورزشی است که نه تنها درافغانستان بل درتمام جهان علاقمندان فراوان دارد کوچکترین لغزش و حرکتی که اسباب شکنندگی انضباط میان بازی کنان را فراهم می سازد به انتقاد میگیرند.
یکی از انتقادها درمورد حکم داوری است که یک بازی کن راکارت سرخ داد ولی بازی کن میدان را ترک نکرد دراین باره حرف و حدیث های فراوان گفته شد برخی مطرح ساختند که گویا زورگویی پا به میدان سبزباز کرده است و برخی دیگر حکم داور را غیر عادلانه توصیف کرده اند و به همین ترتیب سخنان بسیار .
اما آنچه باعث درنگ میشود این است که گیریم حکم داور به جانبوده است ولی باید بازی کن ازمیدان بیرون ساخته میشد و کمیته های داوری و انضباطی فدراسیون فوتبال کشور داور را توصیه میکرد و او را ملزم به پرداخت جریمه می ساخت ، به هر صورت چنین رویکرد ممکن ازطریق فدراسیون بین المللی فوتبال نیز مورد بررسی قرارگیرد درغیر آن ممکن درمورد هرتصمیم داور میدان، بازی کنان ایستادگی کنندو این موضوع میتوانند به فوتبال کشور آسیب وارد کند.  ختم/ نالان

مشاهده در منبع اصلی