اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

ملل متحد ونیاز آوردن اصلاحات در آن

کابل سوم عقرب /  باختر
بیست و چهارم   اکتوبرکه مصادف با روز تاسیس سازمان ملل متحد است  و  ازاین  روز در سراسر جهان به نام روزملل متحد تجلیل به عمل می آید در افغانستان نیز که یکی از اعضای این سازمان است،  تجلیل گردید .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد:  درتجلیل از روز  جهانی ملل متحد ، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان درپیامی به مردم این کشور گفته است امروز مردم  درسراسر جهان از روز ملل متحد تجلیل می نمایند ، ملل متحد اینجا درافغانستان خود را  به حفظ ارزش های والای  این نهاد  در حمایت  ازصلح ، حفاظت ازکرامت و حقوق  همه افغان ها و کمک  به ایجاد ملت  پایدار و خوشبخت متعهد می داند .
دراین پیام گفته شده ،ملل متحد روابط طولانی  وبی نظیر با افغانستان ومردمش دارد .ما به این مشارکت پایدار وبی نظیروهمکاری های  مان افتخار می کنیم اولویت اصلی  ما حمایت  ازیک  روند صلح  به رهبری  افغان ها است.
ما برای حصول اطمینان از تاثیر کمک های مان بر جوامع بسیار نیازمند و انکشاف پایدار، تلاش های مان را در مطابقت با اولویت های افغان ها دو برابر می سازیم. چالش ها ممکن است بسیار بزرگ به نظر آیند، اما ما از افغان ها برای رسیدن به پیشرفت ملموس و برخی موارد دیگر حمایت می کنیم.
اجازه دهید تا توضیحی مختصر در مورد کارهایی که در سال گذشته انجام داده ایم داشته باشم: ما به راه اندازی کمپاین های پولیو که به ۹.۹ میلیون طفل می رسد کمک کردیم، ما تیم های صحی سیار را برای ارائه خدمات صحی مادر و طفل برای ۱.۲ میلیون طفل در سطح ملی، ایجاد نمودیم، ما به بیش از ۳.۵ میلیون افغان آسیب پذیر از طریق توزیع غذا و کوپن کمک کردیم.
دربخش دیگری این پیام  گفته شده ،ما سال پیش نیز چون ۷۰ سال گذشته، افتخار کار با افغان ها را داشتیم. من به شما اطمینان می دهم که ملل متحد با افغان ها برای تامین صلح و شگوفایی کشورشان، باقی خواهد ماند.
سازمان ملل  متحد یک نهاد بین المللی است که در سال 1945 یعنی پس از پایان جنگ جهانی  دوم تاسیس شد که یکصدوپنجاه ویک کشور پیش نویس منشوراین سازمان را تدوین کردند  و درنهایت 24 اکتوبرمنشوراین سازمان  به امضای پنجاه کشوررسید و سازمان ملل متحد رسما تشکیل و اهداف این سازمان  حفظ صلح وامنیت بین المللی  ، انجام  اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات برضد صلح به صورت مسالمت امیز و براساس اصول عدالت و حقوق بین المللی  ، توسعه  روابط دوستانه  میان ملت  ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق وخودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای  تحکیم  صلح جهانی ، ایجاد شرایط همکاری  بین المللی  درحل مسایل بین المللی  درزمینه اقتصادی ، اجتماعی  ، فرهنگی با بشر دوستی  در برانگیختن همگان به رعایت  حقوق بشرو آزادی های  اساسی  می باشد.
ازسوی هم سازمان ملل متحد دارای ارکان های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،شورای امنیت ،شورای اجتماعی واقتصادی سازمان ملل متحد ،دبیرخانه  سازمان ملل متحد ،دیوان بین المللی  دادگستری و عضویت درسازمان  ملل متحد میباشد .
درحال حاضر یکصدو نودوسه کشور عضو این سازمان  اند و افغانستان عضویت  این سازمان را درنهم نوامبر سال 1946 بدست اورد که محمدکبیر لودین  نماینده افغانستان  درسازمان بود  و اکنون محمود صیقل نماینده دایمی  کشور درسازمان ملل متحد است . جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی