اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

برخی از منازل و جاده های شهر غزنی نامگذاری شده است

غزنی  باختر  2عقرب
روند نامگذاری جاده ها وکوچه هادر شهر غزنی ادامه دارد.
نورالله سر پرست شاروالی شهر غزنی به آژانس باختر گفت،که نامگذاری جاده ها ، کوچه  و خانه ها در مناطقی که مطابق نقشه و ماستر پلان شهر میباشد ازسوی این اداره آغاز شده است که ساحات پلانی ،اول،دوم،سوم وچهارم در مناطق شامیر و کلاه سبز شهر غزنی نامگذاری شده است.
وی افزود : قبل ازاین هیچ جاده و خانه یی در شهر غزنی نامگذاری نشده بود.
اما اکنون شهروندان به راحتی میتوانند آدرس مورد نظر شان را یافت کنند.
منبع افزودکه این روند در تمامی شهر غزنی عملی میگردد. لیلما

مشاهده در منبع اصلی