اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 قوس , 1397

کار گاه آموزشی بر گزار شد

کابل باختر  2  عقرب
کارگاه آموزشی آشنایی با محیط کار امروز از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر : این کار گاه آموزشی از طرف آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ برای شماری از شاگردان انستیتوت های اداره وحسابداری ، مسلکی تجارت و موسسه پروموت  برگزار شده بود.
در این کارگاه آموزشی دررابطه به شیوه های مختلف آشنایی با کارو محیط کار در ادارات ، برای اشتراک کنند گان کارگاه ،  آگاهی داده میشود.
احمد ضیا انوری رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به این  دوره آموزشی معلومات داد و گفت که شاملان  باید تلاش بیشتر کنند واز تجارب  کارمندان و مسولان این اداره  استفاده اعظمی کنند.
همینگونه محمد عیسی خاطرزی آمر ارتقای ظرفیت  وانکشاف اداره  منابع بشری این وزارت  گفت که در این کارگاه آموزشی  هشتاد تن از شاگردان انستیتوت های متذکره اعم از دختر و پسر اشتراک کرده اند و مدت  یک  تا سه ماه آموزش می بینند.  مومنه احمدیار

مشاهده در منبع اصلی