اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

این در هیچ حکم صریح آورده نشده است که واسطه بازی کنند

یکی از علمای دینی هرات گفت: ما بعد از این اجازه نمی دهیم ستاره شیطان در هرات برگزار شود شیطان آمد و به یکی از همان علمای دینی هرات گفت: شما چرا؟ از شما توقع نداشتم با من دشمنی را بگیرید در ضمن من خودم آخر تمام ستاره ها هستم…
عالم دینی هرات دستی به ریشش کشید و گفت: خب ما وظیفه داریم که مخالفت کنیم با این اسباب لعب به همین خاطر خداوند ما را خلقت کرده است در غیر آن می دانیم که خود شما اول و آخر تمام ستاره های شیطانی هستید….
شیطان کمی نزدیکتر شد و از او پرسید: حالا شما از کجا به نتیجه رسیدید که اینها ستاره شیطان هستند؟
ملا ناراحت شد و با عصبانیت فریاد کشید: شما فکر می کنید ما نمی فهمیم، جناب شما مصروف وسوسه انتحاری بودید که او خودش را منفجر کند که ما هر شب جمعه همراه با تمام عیال ستاره شیطان را می بینیم، تا ده بهترین هم تعقیب می کنم، ولی واسطه بازی می کنند مثلا همان ننه قریش که نه صدای خوبی دارد و نه قواره زیبایی، ستاره شیطان می شود؛ این در هیچ حکم صریح آورده نشده است که واسطه بازی کنند…..
شیطان نگاهی عاقل اندر سفیه کرد و گفت: باور کن اینقدر که خودت این برنامه را تعقیب کردی من وقت نداشتم، حالا هم تازه از شما می شنوم و حالا هم دیر نیست هر وقت به مرحله ده بهترین رسیدند به من خبر بده که با هم ببینیم؛ راستی یادت نرود که پفک و لینا و تخمه بیاوری که بیشتر مصروف شویم.

بابه عیار

مشاهده در منبع اصلی