اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

حوادث و رویداد های اخیرکشوربه همکاری حامی هراس افگنان رو به گسترش است

کابل باختر 1 عقرب
حوادث و رویداد های اخیر در کشور به وضاحت می رساند که افراط گرائی در منطقه به همکاری کشور های حامی هراس افگنان رو به گسترش است.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: این حقیقت دیگر قابل تفسیر نیست که افراط گرایی بدون حامیان منطقه ئی و فرا منطقه ئی رو به گسترش می باشد.
حمایت کشور های منطقه و فرا منطقه ئی از هراس افگنان امروز منطقه را دچار بحران ساخته و افغانستان در این بازی خطرناک استخباراتی جوانان خود را با گذشت هر روز از دست میدهد اما آنچه به عنوان تجربه از جنگ چندین ساله در افغانستان بدست آمده است این است که استفاده ابزاری از هراس افگنان سیاست معقول، سنجیده شده و درست نیست ادله بسیار برای بطلان این راهکار وجود دارد.
به گونه مثال کشور های که از هراس افگنان به عنوان ابزار در معادلات منطقه ئی استفاده کرده اند به ملت خود جفا بزرگی را روا داشته اند اگر پاکستان رویداد های که در ان کشور به عنوان حامی هراس افگن در منطقه رخ داده است بیشترین تاوان آن را ملت پاکستان پرداخته اند.
به همین ترتیب هر کشوری که بخواهد از هراس افگنان برای تحقق برنامه های منطقه ئی استفاده کند وضعیت پاکستان را بررسی کند و بعد به حمایت از افراطیت و هراس افگنان بپردازد .
رخداد های جهانی و منطقه ئی به وضاحت نشان داده است که هراس افگنان دوست و دشمن ندارند آنها از فرصت ها و امکانات برای نیل به اهداف منطقه ئی خود از حمایت های استفاده منطقه ئی می کنند.
به هر صورت نباید در گسترش افراطیت تنها به عوامل و انگیزه بیرونی درنگ کرد و از کنار مسایل داخلی آن گذشت.
به همان اندازه که در تقویت هراس افگنی عوامل بیرونی نقش دارند به همان اندازه برخی مسایلی در داخل وجود دارند که فرصت ساز به تقویت هراس افگنی در داخل می گردد. فساد گسترده، فرار از قانون، فرو رفتن در درک چون مسایل حزبی، تنظیمی، قومی و زبانی فرصت ساز به توسعه و گسترش افراطیت گردیده است.
زمانی رئیس جمهور می گوید تعصب مصیبت است باید مقام های دولتی درک کنند که چرا تعصب مصیبت است.
این مسایل اند که اهل دولت باید به آن توجه کنند و نگذارند مصیبت بیشتر خون جوانان ما را بریزد. تحلیل سیاسی.

مشاهده در منبع اصلی