اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

کنفرانسی علمی درتالارهوتل افغانستان نوین تدویر یافت

مدرسه اناثیه الفلاح به همکاری ریاست تعلیمات دینی و تدریب ایمه وزارت ارشاد، حج واوقاف روزیکشنبه کنفرانس علمی تحت نام: اسلام وخانواده را برگزار نمودند…

مشاهده در منبع اصلی