اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

ازگسترش آتش دربازارپلخمری جلوگیری شد

پلخمری اول عقرب
پولیس آتش نشانی از گسترش آتش سوزی در بازارشهر پلخمری دیروز جلوگیری کرد.
سمونیارذبیح الله آمر حوزه اول امنیتی شهر پلخمری به خبر نگارآژانس باختر گفت که آتش سوزی دریک نانوایی دربازارپلخمری رخداد،اما پولیس آتش نشانی از گسترش آن به سایردکان ها جلو گیری کرد.
وی افزود که دراین آتش سوزی خبازی یادشده به کلی سوخت وخساراتی به مالک آن با آورد.
وی بی احتیاطی متصدیان این خبازی راعلت وقوع آتش سوزی بیان کرد. قایم

مشاهده در منبع اصلی