اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

ابلاغیه وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های افغانستان

كابل اول عقرب باختر
به منظور تامین نظم بیشتر اکادمیک در نهاد های تحصیلی کشور و جلو گیری از پدیده شوم استفاده جوانان از مواد مخدر و دخانیات به ویژه در محیط های اکادمیک، مراتب آتی ابلاغ می گردد.
1.  استفاده از مواد مخدر، دخانیات خرید و فروش آنها در محیط پوهنتون، صنوف درسی و لیلیه ها از طریق کانتین ها، قطعاً ممنوع می باشد.
2. در صورت مشاهده محصلان در اثنای استفاده  از هر نوع مواد مخدر، طبق اسناد تقنینی و دسپلینی تحصیلات عالی کشور، به مجازات شدید (تا سرحد اخراج از پوهنتون و لیلیه) مواجه میگردند.
3.  به اشخاص و مراجع که در خرید و فروش مواد فوق الذکر مبادرت می ورزند برخورد قانونی صورت گرفته و به مراجع عدلی و قضائی معرفی میگردند.
4.  مسوولین تمام نهاد های تحصیلات عالی کشور مکلف اند که نظارت دقیق از مواد فوق الذکر بخصوص از کانتین های داخل پوهنتون ها و لیلیه ها داشته باشند و در صورت مشاهده چنین موارد به زود ترین فرصت اجراات قانونی و دسپلینی نمایند.
5. از تمام محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تقاضا می گردد تا در صورت مواجه شدن با موارد فوق و دریافت اسناد و شواهد موثق در زمینه، با شماره های ذیل به تماس شوند.
ریاست دفتر مقام وزارت تحصیلات عالی:0202500385
ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی: 0202500047
وریاست نشرات، اطلاعات و ارتباط عامه وزارت تحصیلات عالی: 0202500325 . نازیلا

مشاهده در منبع اصلی