اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

برای مبارزه با داعش در افغانستان به همگرایی بیشتر با روسیه نیاز است

مشاهده در منبع اصلی