اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

یک پسر محصل در بدخشان خودکشی کرد

بدخشان 30میزان باختر
یک پسر محصل  چاشت امروز دربدخشان  خودش را بدارآویخت  وجان باخت
امیر محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به خبر نگار آژانس باختر گفت که این پسر محصل سال سوم علوم اجتماعی  پوهنتون بد خشان بود  که خودش را به علت نامعلوم حلقه آویز کردو به زندگی خودپایان داد.
وی گفت تحقیقات پولیس در زمینه آغاز شده  است
یک هفته قبل  نیز یک دختر محصل آن پوهنتون  خودش را در محوطه پوهنتون  حلقه آویز کرد وجان داد. برمک بامی 

مشاهده در منبع اصلی