اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

عقد قرارداد 35 میلیون افغانی در نزدهمین نمایشگاه زراعتی کابل

کابل 30 میزان باختر
مقامات دروزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که  نزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل با دستاورد عالی به پایان رسانید.
یک منبع خبری وزارت زراعت، آبیاری به آژانس باخترگفت:  در مدت سه روز این نمایشگاه به ارزش بیش  سی و پنج میلون پنجصدو ده هزار افغانی قرار داد ها میان تجار ، متشبثین خصوصی ، سرمایه گذاران، دهقانان و صنعت کاران کشور عقد و فروشات صورت گرفت.
در این نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان در 240 غرفه جاداده شده بود که در مجموع حدود 2،2 میلیون افغانی فروشات داشتند. از این میان به ارزش (1742886)  افغانی به جیب دهاقین، مالدران و تولید کنندگان داخلی تعلق گرفت . مجموع فروشات زنان صنعت کار به  (375865) افغانی می رسد.
در بخش محصولات زراعتی و مالداری 23 قرار داد به ارزش  سی و یک میلیون نوصد شصت وپنج هزار افغانی عقد گردید. قرارداد ها شامل فروش زعفران – گیاهان طبیعی – میوه جات خشک و تازه – روغن زیتون – ماشین چوچه کشی و سر تفکیت ISO  شامل بود.
در بخش صنایع دستی زنان (3) قرار داد به ارزش ( 126600) افغانی عقد گردید.  همچنان در مجموع (1308500) افغانی از بابت کرایه غرفه های این نمایشگاه بدست آمد.
نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل سال دو مرتبه در آغاز و در نیمه سال به ابتکار وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری در بادام باغ کابل برگزار می گردد. در این نمایشگاه شهروندان کشور ، دهاقین ، نمایندگان شرکت های خارجی، محصلین، خانواده ها ، مسوولین برنامه های انکشافی کشور های متحد افغانستان شرکت نموده و از آن دیدن بعمل می آوردند. مومنه

مشاهده در منبع اصلی