اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

کابل: حملۀ کننده بر مسجد، از ترکمنستان نیامده بود

مشاهده در منبع اصلی