اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

نقش آمریکا در حملات تروریستی اخیر در افغانستان

بدنبال افزایش حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان ، منابع افغان آمریکا را عامل این حملات می دانند .

مشاهده در منبع اصلی