اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

برگزاری پنجمین همایش اسلام و حقوق بین الملل درهرات

شهرهرات 27 میزان باختر
پنجمبن همایش اسلام و حقوق بین الملل ازسوی کمیته بین المللی صلیب سرخ درشهرهرات برگزارشد.
دومنینگ ایرانشو رئیس کمیته بین الملی صلیب سرخ درحوزه غرب هدف از برگزاری این همایش را جستجوکردن مفاهم حقوق بین المللی بشردوستانه در ریشه های اسلام وشناخت آن از دیدگاه اسلام عنوان نمودوگفت :"کمیته بین المللی صلیب سرخ (آی سی آرسی)ازسالیان متمادی بدینسو برعلاوه حمایت ازغیرنظامیان واسیران جنگی درجریان جنگ های مسالحانه همچو برنامه ها را در پوهنتونهای مختلف اسلامی راه اندازی نموده که بحث های مطرح شده در این ورکشاپ هااسلام وحقوق بین المللی بشر دوستانه میباشدکه ریشه در دین اسلام دارد.
همچنان عبدالمتین منیب رئیس پوهنتون الغیاث مزایای برگزاری همچو برنامه ها برای اساتید ومحصلین رابیان کرد.
درعین حال  عبدالخالق حقانی هروی ،نفیسه کریمی ،نادیه حیدرزاده ویمافقیری ازاشتراک کننده گان میگویند:حقوق بشردوستانه بین الملی ارتباط قوی به اسلام دارد وریشه از زمان پیامبر اسلام ص داشته که درزمان جنگ مجروحین را تداوی مینمودند.
اشتراک کننده گان برگزاری همچو برنامه هارا برقشرآگاه وبانوان بسیارارزنده خوانده افزودند:بانوان مادرانی اند که بنیاد جامعه را تشکیل داده و تربیه فرزندان را بدوش داشته ،رول مهم اساسی و مهم را درجامعه بدوش دارد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی