مطالب مرتبط:

آمریکا: دهلی در نظارت بر پاکستان همکاری کند

مطالب اخیر