اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 عقرب , 1397

ایجاد شوراهای صلح در قریه ها موثر بیان شد

تالقان 26 میزان باختر
کنفرانسی تحت نام ارتباط بین عدالت رسمی وغیر رسمی امروز از سوی  موسسه اجتماعی؛ همکاری برای صلح وهمبستگی به همکاری ریاست امورزنان تخار در شهر تالقان برگزارشد
. کنشکا راسخ مسوول عمومی موسسه یادشده به  خبر نگار آژانس باختر گفت هدف از تدویر این کنفرانس آگاهی دهی مردم در رابطه به چگونگی حل منازعات از طریق شورا های صلح بوده و هم اکنون بیش از 30 شورای صلح برای زنان در قریه ها و ولسوالی های تخار ایجاد شده است
وی افزود مسوولیت این شورا ها  , رسیدگی به قضایای مدنی ،مشکلات خانوادگی و حل منازعات مردم می باشد
همچنان شماری از اشتراک کنندگان این کنفرانس ایجاد چنین شورا ها را در قریه ها  و ولسوالی ها در خصوص حل منازعات موثر عنوان کردند.
برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی