اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

در دو ونیم سال حکومت اشرف غنی چه گذشت؟

از زماني كه غني ريس جمهور شد، به قلم كاغذ، ششصد انتحاري در افغانستان صورت گرفته است.

دو ولايت سه بار و بيست دو ولسوالي بدست طالب سقوط كرد.

شصت و هشت هزار نفر كشته شده است.

هشت هزار وسیصد و پانزده زنداني خطرناك تروريستان از زندان رها شدند.

يك مليون دو صد هزار مهاجر شدند.

قيمتي بي حد زياد شد.

مردم اعتماد شان را نسبت به دولت كاملاً از دست دادند.

از همه رسوا تر و بوي ناكتر گلبدين را به كابل دعوت كرد.

اين خدمت دونيم سال اول.
حالا منتظر دونيم سال باقي مانده باشيم.

زلمی صالح زاده

مشاهده در منبع اصلی