اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

شصت و سه موتر بی پلیت در لوگر متوقف شد

سرپل 24 میزان باختر
بر گشت و گذار موترهای بی پلیت و شیشه سیاه در شهرپل از دیروز ممنوعیت وضع شد.
لوی پاسوال عصمت الله علیزی قومندان امنیه لوگر به آژانس باختر گفت که این امر به منظور تامین امنیت هر چه بهتر شهروندان لوگر،  رعایت و تطبیق قوانین ترافیکی و بلند بردن عواید دولت اتخاذ شده است و جمع آوری وسایط نقلیه بی پلیت در شهر و دروازه های ورودی پل علم با مساعی مشترک مدیریت استخبارات پولیس و مدیریت مبارزه با جرایم جنایی آغاز شد.
علیزی افزود که منبعد برای موتر های بدون اسناد، پلیت های سابقه، شیشه سیاه و اسناد تاریخ گذشته در آن ولایت اجازه گشت و گذار داده نمی شود.
همچنان سمونوال عبدالواسع حکیمی مدیر ترافیک لوگر گفت که از روز گذشته تا حال شصت و سه عراده موتر های بدون اسناد و پلیت های تاریخ گذشته را توقف داده اند و این روند تا زمانی ادامه دارد که تمام موتر غیر قانونی جمع آوری شود.
از سوی دیگر برخی باشندگان لوگر از این کار پولیس با اظهار خرسندی میگویند که باید این برنامه را قویاً ادامه داده شود تا جلو خود سری ها و نا امنی ها گرفته شود. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی