اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

بنا های تاریخی غو ر به توجه نیاز دارد

غور 24 میزان باختر
اکثر بنا های تاریخی ولایت غور  در حال فرو پاشی قرار دارد .
فخر الدین آر یا پور رئیس اطلاعات وفرهنگ غور طی مصاحبه یی به خبرنگار محلی آژ انس باختر گفت: برخی مناطق غو ر به دست گروه های مخالف دولت قرار دارد و اداره محلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ  نتوانسته اند که اکثر  بنا هارا سروی کنند . بنابر این تا جاییکه اداره اطلاعات وفرهنگ وحکومت  محلی به همکاری  ارگان های مربو طه  مطابق  برنامه  و امکانات با در نظر داشت شرایط  امنیتی توانسته اند آثار و بنا های تاریخی را ثبت و راجستر کرده اند .
وی افزود:  تا هنو ز  سه صد وشش ساحه  در ولایت غور به  ثبت رسیده است که البته به گونه دقیق نمی توان گفت که تمام ساحات باستانی این ولایت   در این آمار  گنجانیده شده باشد.
وی گفت که چهل وهفت ساحه  باستانی  در ساحات مختلف  ثبت شده است و شصت و یک ساحه طبیعی که مناظرو کوه  هارا در بر میگیرد و یکصد ونودو هشت بنا تاریخی نیز ثبت ریاست اطلاعات وفرهنگ میباشد که متاسفانه در سالهای گذشته هیچ گونه تو جهی به آنها صورت نگر فته است.
وی افزود، در سالهای  اخیر یک دیوار استنادی  در پهلوی منار جام اعمار گردیده است که نمی تواند برای حفظ و نگهداری دایمی  این منار باستانی ممد واقع شود  و هر چند یک دیوار  دیگر  نیز در مسیر دریای هریرود ساخته شده است .
وی گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ  در این راستا زیاد تلاش نموده است و تا هنوز  تو جهی به آن صورت نگر فته است و اکثر بنا ها در حال فرو پاشی  قرار دارد .
آریا پور  در مورد قلعه زال گفت، قلعه زال  در حال فرو پاشی  است  و هیچ  اثری در غور نیست که در حال فرو پاشی  قرار  نداشته باشد .
موصو ف افزود ، قلعه ضحاک از سوی  یک عده افراد خو د سر  همه روزه در حال تخر یب شدن است .
باید گفت  که جاهای  تاریخی دیگر  از سوی  افراد و اشخاص مختلف  کندن کاری میگردد  و چیز های با ارزش  که بدست میاید  توسط  قاچاقبران  به خارج از کشور  انتقال داده میشو د  و ریاست اطلاعات و فرهنگ  واداره محلی غور  توانایی جلو گیری آنها را ندارند.
وی در اخیر گفت در این اواخر  یک هیئت همراه با انجنیران داخلی و خارجی  در این ولایت آمدند و از  منار جام  دیدن نمودند ولی تا هنوز کدام نتیجه یی از باز دید این هیئت که بتواند امید وار کننده  باشد به دست ما  نرسیده است .
نظام الدین  ابراهیمی مدیر آبدات تاریخی غور گفت خیلی از بنا های  تاریخی از طرف  مسوولان  تخر یب میگردد ولی  از ارائه جزئیات  بیشتر در این زمینه خود داری کرد . شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی