اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 جوزا , 1397

آیا می دانید مردم از چه زمانی با حافظ فال گرفتن را آغاز کردند؟

مشاهده در منبع اصلی