اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

مجادله علیه امراض نباتی ودرختان در بغلان آغاز می شود

بغلان 19 میزان باختر
ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری بغلان برنامه سروی امراض وآفات نباتی ودرختان میوه را درآن ولایت آغاز کرد.
محمد اصغر صوفی زاده مسوول حفاظه نباتات ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت بغلان به خبر نگارآژانس باختر گفت: هدف ار راه اندازی این برنامه اتخاذ تدابیربرای مبارزه علیه آفات نباتی واشجار مثمر در آن ولایت میباشد.
صوفی زاده افزود، کارزار تثبیت وتشخیص امراض وآفات نباتی واشجار مثمر درپانزده واحد اداری به شمول شهرپلخمری مرکز بغلان به همکاری کارمندان فنی ریاست زراعت انجام میشود.
وی افزود نمونه برداری آفات وامراض نباتی توسط کارمندان فنی از ولسوالی های مربوط جمع آوری وغرض تحقیقات وشناسایی آفات به پوهنځی زراعت بغلان انتقال میگردد.
وی اضافه کرد به تعداد سی تن از کارمندان فنی این  ریاست مستقیمأ با باغداران وزمینداران در تماس می شوند وآنها را در امر مبارزه با آفات وامراض نباتی کمک می رسانند.# قایم

مشاهده در منبع اصلی