اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

پروژه های عام المنفعه در پنجشیر به بهره برداری رسید

پنجشیر 19 میزان باختر
ده پروژه عام المنفعه امروز در پنجشیر افتتاح  وبه بهر بر داری سپرده شدند.
انجنیر کمال الدین نظامی والی تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت که این پروژه ها شامل ساخت وجغل اندازی سرک، ساخت پل ها ودیوار های محافظوی کنار دریا میباشد  که به هزینه بیشتر از یکصد وچهل وشش میلیون افغانی از سوی بانک جهانی و وزارت مالیه درولسوالی های دره، شتل، خنج، پریان ورخه تطبیق شده است
طبق یک خبردیگر، کار ساختمان دو پروژه عام المنفعه دیگرنیزامروز در ولسوالی خنج آن ولایت آغاز شد.
این دوپروژه  شامل جغل اندازی دو کیلومتر سرک وساختمان چهار صد و هشتاد پنج متر دیوار استنادی  درولسوالی خنج میباشد که به هزینه هجده میلیون افغانی از سوی بانک جهانی و وزارت مالیه عملی میشود# بر مک بامی

مشاهده در منبع اصلی