اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی موجب رشد و انکشاف بیشتر کشور خواهد شد

روزگذشته نخستین نشست هیأت بررسی مأموریت حمایتی تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی در کابل برگزار شد.

مشاهده در منبع اصلی