اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

خریداری مهمات نا موجود به قیمت 702 ملیون دالر به اردوی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی