اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

واکنش ریاست جمهوری به شورای تفاهم احزاب

اعضای کمیسیون انتخابات به کار خود ادامه می دهند.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی براساس قانون و در مطابقت با یک مکانیزم مشخص برگزیده شده اند و بکار خود ادامه می دهند.

بگفته مرتضوی، شخصیت ها و جریان هایی که نسبت به کار کمیسیون انتخابات اعتراض دارند دیدگاه های اصلاحی خود را شریک کنند تا با همکاری هم پروسه را به شکل سالم و شفاف مدیریت کنیم.

گفتنی است که روز شنبه 15 میزان 96 شورای تفاهم احزاب و جریان های سیاسی درباره انتخابات در بیانیه ای خواستار عزل فوری کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی شدند.

اعضای شورای تفاهم احزاب سیاسی به اتفاق بیان کردند که هر نوع اجراییات از آدرس کمیسیون انتخابات از همین اکنون قابل پذیرش نیست و کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی باید در اسرع وقت عزل و بجای آنها اعضای واجد شرایط دیگر تعیین شوند

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی