اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

چند نکته در باب قضایای اخیر در دایکندی

یکم: عزل و نصب در حکومت یک اصل است، و بایستی به آن ارج گذاشته شود مخصوصا اینکه در راستای ترویج شایسته سالاری باشد یک نیاز مبرم است، که از آن حمایت شود.

در اوایل وقتی خانم مرادی به عنوان یک "زن "والی دایکندی معرفی شد خوشحال شدم، و از آن حمایت کردم هم به عنوان یک زن و هم به عنوان کسی که از دایکندی هستم و این را یک افتخار می دانستم که والی ولایت ما یک زن شده است، و امیدوار بودم که سیمای خسته و انکشاف نیافته دایکندی با آمدن خانم مرادی تغییر کند اما دیری نگذشت که امید ها به یاس مبدل شد.

خبر ها از مصرف نشدن بودجه حاکی بود تا جایی که هشتاد فیصد بودجه برگشت خورد و حکومت محلی دایکندی در فقدان برنامه به سر می برد که این برای ولایت مثل دایکندی که فقر و توسعه نیافتگی از سر و صورت آن می بارد یک فاجعه است.

دوم : من از برنامه حمایت کردم و می کنم نه از فرد و یا تیم خاصی هرکسی برای دایکندی برنامه داشته باشد و کار کند بر خود لازم می دانم از آن حمایت کنم و همه مکلفیم به قدر توان خود برای بهتر شدن وضعیت اسفبار دایکندی تلاش کنیم.

سوم : نباید دایکندی میدان رقابت های حزبی و تیمی شود متاسفانه قربانی این رقابت های نا شایست همیشه مردم شده است، و به همین دلیل هیچگاه تخصص و تعهد رعایت نشده بل وابستگی های حزبی مسئولین امور را تعیین کرده است.

چهارم : حمایت از بانوان را وظیفه خود میدانم و برای تحقق این امر سال ها است مبارزه کرده ام, اما نمیتوانم منافع مردم را نادیده بگیرم, حمایت از زنان نخبه اهل کار و با برنامه میتواند حضور زنان را در جامعه موثر سازد.

فاطمه روشنیان

مشاهده در منبع اصلی