اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

تلاش برای تکمیل وعملی سازی ماسترپلان جدید شهرهرات

شهرهرات 9 میزان باختر
مسوولان ریاست شهرسازی ازادامه تلاش ها برای تکمیل وعملی شدن ماستر پلان جدید شهر هرات خبر میدهند.
انجنیرفریدون سروری  رییس اداره شهرسازی ضمن اشاره به  باز نگری ماستر پلان جدید هرات گفت :" اززمان طرح ماستر پلان قبلی مدت زیادی سپری گردیده است زیرا این ماسترپلان برای نفوس دوصد هزارنفری ترتیب گردیده بود .
ماستر پلان جدید شهر هرات درمساحت بیست هزاروهشتصد صد هکتار زمین برای شش صد هزار نفر در پانزده ناحیه درنظرگرفته شده الی ختم سال جاری تکمیل وعملی میگردد.
رئیس شهرسازی ازبررسی و رسیده گی سه صدوهشتاد وهشت کروکی چک شده دراین اداره خبرداده میگوید: درسال جاری  سه صدو هشتاد وهشت مورد دراداره شهرسازی از مواردی همچو  تهیه نقشه های شاروالی،ویزه نقشه های شخصی ،تجاری،رهایشی ،عام المنفعه ،پروژه های دولتی   ثبت و مورد بررسی قرارگرفته که دوصدو شصت مورد آن تکمیل شده است.
وی کاهش دادن مدت زمان پروسه ویزه نقشه ها را ازمدت زمان یک ماه به یک هفته ،انجام سروی توپوگرافی ساحه قبرستانی جدیدشهری ،سروی وضعیت مسجدجامع بزرگ وتهیه راپورابتدایی نیازسنجی ترمیمات اساسی و توسعه حریم آنرا ازجمله فعالیتهای بزرگ این اداره عنوان نمود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی